Compliment of klacht

Als u tevreden bent over de zorg en ondersteuning van Pergamijn dan horen we dat graag. Dat geldt overigens ook als u - ondanks uw tevredenheid - nog suggesties hebt voor verbeteringen. U kunt uw complimenten en suggesties bespreken met de direct betrokkenen of sturen naar info@pergamijn.org.

Als u tevreden bent over de zorg en ondersteuning van Pergamijn dan horen we dat graag. Dat geldt overigens ook als u - ondanks uw tevredenheid - nog suggesties hebt voor verbeteringen. U kunt uw complimenten en suggesties bespreken met de direct betrokkenen of sturen naar info@pergamijn.org.

Klacht
Een klacht is een serieuze aangelegenheid. Als u een klacht heeft over de zorg en ondersteuning van Pergamijn, dan kunt u dat op verschillende manieren aangeven:

  •     Bij voorkeur bespreekt u de klacht met de direct betrokkenen, zoals:
    • de dienstdoende professional
    • de leidinggevende (teamleider/manager/bestuurde

Cliëntvertrouwenspersoon

Angelique Cörvers is cliëntvertrouwenspersoon bij Pergamijn. Zij ondersteunt de cliënt en zijn familieleden en/of wettelijk vertegenwoordiger. Zij verduidelijkt, geeft advies en verleent bijstand bij het zoeken naar een duurzame oplossing. Daarbij behartigt zij de belangen van de cliënten. U kunt contact opnemen met  Angelique via:        

Telefoonnummer: 06 40 71 85 68 

E-mail: a.corvers@pergamijn.org

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris wordt ingehuurd door Pergamijn is onafhankelijk en onpartijdig en bemiddelt om tot een bevredigende oplossing voor álle partijen te komen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:
        

Klachtenfunctionaris Pergamijn
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem
Telefoonnummer: 088 024 51 44
E-mail: klachtenfunctionarispergamijn@cbkz.nl

Klachtencommissie

Klachten van een algemeen karakter en klachten die zich richten tegen een beslissing (art. 41 BOPZ) kunt u schriftelijk melden via:

        Klachtencommissie cliënten

        T.a.v. de ambtelijk secretaris

        Postbus 5002

        6097 AK Heel

        E-mail: klachtencommissie.clienten@pergamijn.org

Tot slot is het mogelijk uw klacht over een zorgverlener of arts neer te leggen bij: 
                                - Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
                                - Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
                                - Landelijk Meldpunt Zorg. 

Klachtenregeling en -procedure