Compliment of klacht

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. Ben je ergens ontevreden over? Laat het ons weten. We kijken graag mee in waar er mogelijk en indien nodig ruimte tot aanpassing/verbetering is.

Ondersteuning bij onvrede of klachten

Neem eerst contact op met de mensen met wie de cliënt het meeste omgaat of met de vaste contactpersoon, de senior cliëntbegeleider of de leidinggevende. Het is ook mogelijk om complimenten en/of suggesties per mail te sturen naar info@pergamijn.org. Daarnaast is het ook mogelijk om ondersteuning te vragen aan de (cliënt)vertrouwenspersoon.

Cliëntvertrouwenspersoon Pergamijn

De cliëntvertrouwenspersoon kan (cliënten) ondersteunen om tot een passende oplossing te komen:

Heleen Verbeek h.verbeek@pergamijn.org

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en dwang

Heb je een klacht over onvrijwillige zorg of de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd), bespreek dit dan met een van de cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Marian de Visser en Susan Hermans zijn onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen. Zij werken voor een onafhankelijk bureau, Adviespunt zorgbelang, en zijn niet in dienst van Pergamijn. Zij geven advies en verlenen bijstand bij het zoeken naar een oplossing.

Waarmee kun je terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen Wzd? 

Hier kun je terecht met vragen over onvrijwillige zorg. Ook wanneer niet duidelijk is of een vraag valt onder de Wzd, kun je bij de cliëntvertrouwenspersonen terecht. Er wordt altijd meegekeken in wat het doel is en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon. De vertrouwenspersonen zijn er om de cliënt of vertegenwoordiger te ondersteunen om een vraag of onvrede helder te krijgen, bespreekbaar te maken en zo mogelijk zelf op te lossen.   

 Vertrouwelijkheid

Alles wat de cliënt of vertegenwoordiger vertelt, is vertrouwelijk. De cliëntvertrouwenspersonen zullen dan ook geen informatie delen met andere partijen of contact opnemen met iemand (zoals een begeleider of arts) zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. De enige uitzondering is als de cliënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen. In dat geval worden cliënt/vertegenwoordiger eerst geïnformeerd over dat de informatie gedeeld moet worden. 

Hoe kunt u de cliëntvertrouwenspersonen Wzd bereiken? 

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen:

Susan Hermans

T 06 34 57 69 90

susanhermans@burgerkrachtlimburg.nl

Marian de Visser

T 06 81 97 64 82

mariandevisser@burgerkrachtlimburg.nl

Algemeen nummer bij geen gehoor: 088-929 40 99

Een klacht indienen?

Ondersteuning bij onvrede of klachten (pdf)

​Klachtenregeling en -procedure

Lees de klachtenregeling voor de zorg die valt onder de Wet  Langdurige  zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Klachtenfunctionaris Pergamijn

Wanneer het niet lukt om met de begeleider of leidinggevende tot een oplossing te komen, is het mogelijk een gesprek in te plannen met de klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk en onpartijdig (niet in dienst van Pergamijn). De klachtenfunctionaris luistert, informeert, adviseert en bemiddelt om tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te komen.

Antwoordnummer 570

4200 WB Gorinchem

088 – 024 51 44

klachtenfunctionarispergamijn@cbkz.nl

Klachtencommissie

Mocht het ondanks alle inspanningen van betrokkenen niet lukken het probleem te verhelpen, kan de klachtenfunctionaris of één van de genoemde vertrouwenspersonen ondersteunen bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie van Pergamijn. 

Contact Klachtencommissie Pergamijn

E-mail: klachtencommissie.clienten@pergamijn.org

Postadres: Klachtencommissie cliënten Pergamijn

T.a.v. ambtelijk secretaris

Postbus 5002

6097 AK Heel

Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)

Voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) is een landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) ingesteld. Deze commissie heeft een eigen klachtenregeling. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend via Pergamijn.

Pergamijn zorgt er voor dat de klacht bij de KCOZ terecht komt. De KCOZ handelt de klacht af. Kijk op www.kcoz.nl voor meer informatie.

Klachten kunnen ingediend worden bij:

Pergamijn

t.a.v. bestuurssecretariaat

Postbus 5002

6097 ZG Heel

E-mailadres: bestuurssecretariaat@pergamijn.org

onder vermelding van Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)

Geschillencommissie gehandicaptenzorg

Als een klacht na behandeling door de klachtencommissie van Pergamijn niet naar tevredenheid is opgelost en de klager dit niet accepteert, kan er sprake zijn van een formeel geschil. Pergamijn is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Als de zorg aan de cliënt onder de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet valt, kunt  namens de cliënt een formele klacht ingediend worden bij deze Geschillencommissie.

Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden die voor eigen rekening zijn. Pergamijn kan geen ondersteunende rol vervullen.

Contact Geschillencommissie

Gehandicaptenzorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag