Compliment of klacht

Als u tevreden bent over de zorg en ondersteuning van Pergamijn dan horen we dat graag. Dat geldt overigens ook als u - ondanks uw tevredenheid - nog suggesties hebt voor verbeteringen.

Onze medewerkers doen hun uiterste best om goede kwaliteit van zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat niet alles naar wens verloopt. Bent u ergens ontevreden over? Praat er dan over. Het is prettiger om een gevoel van onvrede eerst met elkaar te bespreken en te voorkomen dat zo’n gevoel uitgroeit tot een formele klacht. Wij zullen er altijd naar streven samen met u de klacht of het gevoel van onvrede in een zo vroeg mogelijk stadium te verhelpen. Praten is dé manier om dit te bereiken.

Ondersteuning bij onvrede of klachten

Neem het liefst eerst contact op met de mensen met wie de cliënt het meeste omgaat of met uw contactpersoon, de senior cliëntbegeleider of de leidinggevende. We kunnen  daardoor de kwaliteit van de zorg verbeteren en we zorgen er samen voor dat een zelfde soort probleem in de toekomst niet meer voorkomt. U kunt uw complimenten en suggesties ook sturen naar info@pergamijn.org.

U kunt ook ondersteuning vragen aan  de (cliënt)vertrouwenspersoon.

Cliëntvertrouwenspersoon Pergamijn

De cliëntvertrouwenspersoon kan (cliënten) ondersteunen om tot een passende oplossing te komen:

Heleen Verbeek h.verbeek@pergamijn.org

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en dwang

Indien u een klacht heeft over onvrijwillige zorg of de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd), kunt u een beroep doen op een van de cliëntvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang.

Marian de Visser en Susan Hermans zijn onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen. Zij werken voor een onafhankelijk bureau, Adviespunt zorgbelang, en zijn niet in dienst van Pergamijn. Zij geven advies en verlenen bijstand bij het zoeken naar een oplossing.

Waarmee kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersonen Wzd? 

Hier kunt u terecht met vragen over onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg kun je breed opvatten, maar het gaat vrijwel altijd over iets wat u moet maar niet wil, of iets wat u wilt maar niet mag.  

Ook wanneer niet duidelijk is of een vraag valt onder de Wzd, kunt u bij ons terecht. Wij kunnen altijd meekijken in wat u wil bereiken en zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon om iemand verder te helpen.  

De vertrouwenspersonen zijn er om de cliënt of vertegenwoordiger te ondersteunen om een vraag of onvrede helder te krijgen, bespreekbaar te maken en zo mogelijk zelf op te lossen.   

Dit doen we op verschillende manieren. Denk aan een luisterend oor bieden, informatie verstrekken, ondersteunen bij het bespreekbaar maken van een vraag, meedenken bij het schrijven van brieven of mails,... In het uiterste geval kan een vertrouwenspersoon Wzd ondersteunen in de klachtenprocedure wanneer de cliënt of vertegenwoordiger een klacht wil indienen. Welke stappen worden ondernomen is afhankelijk van wat de cliënt of  vertegenwoordiger wil; het is altijd zijn of haar keuze wat er wel of niet gaat gebeuren. 

 Vertrouwelijkheid

Alles wat de cliënt of vertegenwoordiger vertelt, is vertrouwelijk. De cliëntvertrouwenspersonen zullen dan ook geen informatie delen met andere partijen of contact opnemen met iemand (zoals een begeleider of arts) zonder dat hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven. De enige uitzondering is als de cliënt zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen. Maar ook dan wordt u als cliënt / vertegenwoordiger eerst geïnformeerd over het feit dat informatie gedeeld moet worden. 

Hoe kunt u de cliëntvertrouwenspersonen Wzd bereiken? 

Er zijn verschillende manieren om contact op te nemen. Misschien komt u deze mensen tegen bij Pergamijn en dan kunt u hen natuurlijk gewoon aanspreken. 

Er is ook de mogelijkheid om ons telefonisch of per e-mail te bereiken. Of vraag naar meer info / contactgegevens bij een medewerker.

Susan Hermans

T 06 34 57 69 90

susanhermans@burgerkrachtlimburg.nl

Marian de Visser

T 06 81 97 64 82

mariandevisser@burgerkrachtlimburg.nl

Algemeen nummer bij geen gehoor: 088-929 40 99

Toch een klacht?

Ondersteuning bij onvrede of klachten (pdf)

​Klachtenregeling en -procedure

Lees de klachtenregeling voor de zorg die valt onder de Wet  Langdurige  zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Klachtenfunctionaris Pergamijn

Wanneer u met de begeleider of leidinggevende niet tot een oplossing komt dan kunt u een gesprek plannen met de klachtenfunctionaris.  Die is onafhankelijk en onpartijdig en is ook niet in dienst van Pergamijn. De klachtenfunctionaris luistert, informeert, adviseert en bemiddelt om tot een bevredigende oplossing voor alle partijen te komen.

Antwoordnummer 570

4200 WB Gorinchem

088 – 024 51 44

klachtenfunctionarispergamijn@cbkz.nl

Klachtencommissie

Mocht het ondanks alle inspanningen van betrokkenen niet lukken het probleem te verhelpen, kan de klachtenfunctionaris of één van de genoemde vertrouwenspersonen u ondersteunen bij het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie van Pergamijn. Mocht u om bepaalde redenen zelf de klachtencommissie rechtstreeks willen benaderen, is dat ook mogelijk.

Contact Klachtencommissie Pergamijn

E-mail: klachtencommissie.clienten@pergamijn.org

Postadres: Klachtencommissie cliënten Pergamijn

T.a.v. ambtelijk secretaris

Postbus 5002

6097 AK Heel

Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)

Voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) is een landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) ingesteld. Deze commissie heeft een eigen klachtenregeling. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend via Pergamijn.

Pergamijn zorgt er voor dat de klacht bij de KCOZ terecht komt. De KCOZ handelt de klacht af. Kijk op www.kcoz.nl voor meer informatie.

Klachten kunnen ingediend worden bij:

Pergamijn

t.a.v. bestuurssecretariaat

Postbus 5002

6097 ZG Heel

E-mailadres: bestuurssecretariaat@pergamijn.org

onder vermelding van Klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)

Geschillencommissie gehandicaptenzorg

Als een klacht na behandeling door de klachtencommissie van Pergamijn niet naar tevredenheid is opgelost en de klager dit niet accepteert, kan er sprake zijn van een formeel geschil. Pergamijn is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Als de zorg aan de cliënt onder de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet valt, kunt u namens de cliënt een formele klacht indienen bij deze Geschillencommissie.

Aan het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie zijn kosten verbonden die voor eigen rekening zijn. Pergamijn kan geen ondersteunende rol vervullen.

Contact Geschillencommissie

Gehandicaptenzorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag